• Polityka prywatności

§1.

Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki postępowania z danymi osobowymi, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Administratorem przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych:
– za pośrednictwem formularza kontaktowego, udostępnionego na stronie internetowej
– w procesie składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej
– w procesie składania zamówienia przez platformę B2B dostępną pod adresem http://izam.com.pl jest PLATINET S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-236 Kraków, ul. Felińskiego 28/10, posługująca się numerem NIP numer: 817-205-96-96
b) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://fg-market.com;
c) Strona sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://fg-market.com;
d) Operatorem/Administratorem serwisu internetowego, udostępnianego w ramach Strony/Strony sklepu – FG-MARKET.COM Kamil Wójcik z siedzibą w Krakowie, 31-236 Kraków, ul. Felińskiego 28/10, posługująca się numerem NIP numer: 8172059696, 
e) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony, Strony sklepu.

§2.
Dane Osobowe

1. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą formularza zamówienia w procesie dokonywania zamówienia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, udostępnionego w ramach Strony sklepu, przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, jak również w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym są:
a) poprawa jakości świadczonych przez Administratora usług, oraz ich dostosowanie do potrzeb Użytkowników (klientów Administratora); jak też
b) dochodzenie przez Administratora roszczeń i obrona praw Administratora;
c) monitorowanie jakości usług i prowadzenie badań satysfakcji klienta (Użytkownika).
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w powyższych celach, o których mowa w ustępie 1 w niniejszym paragrafie, na podstawie:
a) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wynikającego z przepisu prawa, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”b”, oraz
b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f”;
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3) Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jakkolwiek ich przekazanie jest niezbędne do złożenia za pomocą formularza zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, oraz w celu obsługi (posprzedażowej) zwrotów i reklamacji sprzedanych towarów, udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Biura Obsługi Klienta Administratora, jak również w celu wynikającym z ewentualnej dalszej korespondencji. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową złożenia zamówienia, a w konsekwencji odmową zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora.
4) Dane, przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży towarów, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, będą przetwarzane przez okres obowiązywania rzeczonej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Użytkownika, w tym realizacji uprawnień Użytkownika z tytułu reklamacji (okres przedawnienia roszczeń) wobec Administratora, oraz na czas trwania postępowania zainicjowanego przez Użytkownika na powyższej podstawie, oraz w celu i czasie jego wykonania.
5) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celach wskazanych w ust. 1 lit. od „a” do „c” w niniejszym paragrafie – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych na potrzeby wyżej wskazanych celów. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub będzie trwał prawnie uzasadniony interes Administratora.

§3.

1. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą formularza zamówienia w procesie dokonywania zamówienia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego udostępnionego w ramach Strony sklepu, platformy B2B, przetwarzane są w celu – pod warunkiem zgłoszenia przez Użytkownika takiej dodatkowej potrzeby w procesie składania zamówienia – wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT, dokumentującej sprzedaż.
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w powyższym celu, o którym mowa w ustępie 1 w niniejszym paragrafie, celem wypełnienia przez Administratora nałożonego na niego prawnego obowiązku, zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzane są przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
4. Ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika. Brak ich podania przez Użytkownika może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na rzecz Użytkownika.

§4.

1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe, przekazane Administratorowi za pomocą formularza zamówienia w procesie dokonywania zamówienia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego udostępnionego w ramach Strony sklepu lub formularza udostępnionego na Stronie, będą przetwarzane przez Administratora w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, dotyczących działalności Administratora, w tym w szczególności w celu skierowania do Użytkownika oferty, informacji o usługach, promocjach i rabatach.
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w powyższych celach, o których mowa w ustępie 1 w niniejszym paragrafie, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, respektując przy tym postanowienia art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Marketing bezpośredni (przesyłanie informacji o ofertach handlowych), o którym mowa w ust. 1 powyżej może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail).
4. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na Stronie sklepu/Stronie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
5. Dane, przetwarzane w celach opisanych w niniejszym paragrafie, będą przetwarzane wyłącznie przez okres do chwili wycofania zgody przez Użytkownika.

§5.

1. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarza on dane, jak również informacji dotyczących tego przetwarzania;
b) żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przenoszenia danych osobowych.
2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem zdania następnego. Z uwagi na konieczność zapewnienia sobie przez Administratora odpowiedniej organizacji prowadzonej przez siebie działalności np. w zakresie infrastruktury informatycznej/technicznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności, dane osobowe podane w formularzu zamówienia/formularzu kontaktowym, mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom świadczącym usługi informatyczne/technicznie, realizującym usługi na rzecz Administratora – w szczególności dotyczy to:
– obsługi wdrożeniowej i informatycznej (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) Strony/Strony sklepu przez FG-MARKET.COM Kamil Wójcik z siedzibą przy Felińskiego 28/10, 31-236 Kraków, NIP 817-205-96-96;
b) serwisowi obsługującemu płatności wykonywane przez Użytkowników z tytułu sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, tj. Dotpay, PayU, Tpay, PayPal
c) innym podmiotom, z którymi Administrator w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie współpracuje, tj.:
– partnerzy handlowi/businessowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy (kurierzy), podmioty zajmujące się̨ badaniami satysfakcji – opinii klientów, dostawcy usług prawnych, doradczych i księgowych (np. kancelarie prawne, podmioty windykacyjne).
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podmioty wskazane w niniejszym paragrafie, którym są przekazywane dane, podane przez Użytkowników w formularzu zamówienia/formularzu kontaktowym, gwarantują poufność wszelkich przekazanych im danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, o których mowa w§2, §3 albo §4. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji usługi, świadczonej przez Administratora.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§6.
Pliki Cookies

1. Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w ramach Strony/Strony sklepu, wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez Administratora zgodnie z niniejszą polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Administratora plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu internetowego udostępnianego w ramach Strony/Strony sklepu.
2. Administrator serwisu realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku serwisu i jego zachowaniu w następujący sposób:
a) zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach Cookies;
b) poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu;
c)poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera „www” przez operatora hostingowego.
3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane Użytkownika serwisu, dotyczące danej wizyty Użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
5. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie Administrator zachęca do zapoznania się przez Użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu (Strony/Strony sklepu) do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych (Strony/Strony sklepu), co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
8. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies;
b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
c) „wydajnościowe” pliki Cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez Użytkownika;
d) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
e) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
9. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez Użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik serwisu ma możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików Cookies bądź wymusi informowanie Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Stronę/Stronę sklepu.
11. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.