• Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego fg-market.com

1. Postanowienia ogólne.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji postanowień umowy ze Sprzedającym, w tym zmieniających postanowienia poniższych warunków. Negocjacje powinny być prowadzone na piśmie i kierowane na adres Sprzedającego FG-MARKET.COM Kamil Wójcik ul. Felińskiego 28/10, 31-236 Kraków lub adres e-mail kontakt@fg-market.com.

W przypadku rezygnacji Kupującego z możliwości zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji obowiązują następujące warunki i obowiązujące prawo.

PRZEPISY PRAWNE


§1. Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, lokalizacja w mieście (w przypadku miasta podzielonego na ulice: numer domu, numer mieszkania lub mieszkania, w przypadku miasta nie podzielonego na: ulice i rzeczywiste numer nieruchomości), kod pocztowy i miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: FG-MARKET.COM Kamil Wójcik ul. Felińskiego 28/10, 31-236 Kraków.
 3. Cennik dostawy - w przypadku dostawy w Polsce paczka jest zawsze bezpłatna. Informacje na temat paczek można znaleźć na stronie Dostawa.
 4. Dane kontaktowe: FG-MARKET.COM Kamil Wójcik ul. Felińskiego 28/10, 31-236 Kraków.,firstglobalmarket@gmail.com, tel: +48 517 792 097
 5. Dostawa - rodzaj usługi transportowej, w tym specyfikacja przewoźnika i koszt opisane na stronie Dostawa.
 6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wydane zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., Z późniejszymi zmianami i innymi obowiązującymi przepisami.
 7. Karta produktu - podstrona pojedynczego sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów u Sprzedawcy bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r., Z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, w szczególności standardów etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 r., Ze zmianami.
 11. Konsument - osoba dorosła pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu u Sprzedawcy niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk - lista produktów wykonanych z produktów oferowanych w sklepie na podstawie wyborów kupującego.
 13. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce dostawy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment dostawy - moment, w którym Nabywca lub strona trzecia wyznaczona przez niego do przejęcia przejmie go w posiadanie.
 16. Płatność - sposób zapłaty za przedmiot zamówienia i dostawy podany na stronie Sposoby płatności.
 17. Prawo konsumenckie - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta.
 18. Produkt - minimalna i niepodzielna liczba artykułów, które mogą być przedmiotem zamówienia i która podana jest w sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy ustalaniu ceny (cena / jednostka).
 19. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot usługi - przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru - miejsce doręczenia przesyłki nie będącej adresem pocztowym, wymienione w wykazie dostarczonym przez Sprzedawcę w sklepie.
 22. Rzecz - rzecz ruchoma, która może lub może być przedmiotem umowy.
 23. Sklep - usługa internetowa dostępna pod adresem www.fg-market.com, za pośrednictwem której Kupujący może złożyć zamówienie.
 24. Sprzedawca: Fg-market.com, posiadane przez FG-MARKET.COM Kamil Wójcik Polska, 31-236 Kraków, ul. Felińskiego 28/10, zarejestrowane i widoczne pod numerem NIP: 817-205-96-96, rachunek bankowy: 33 1140 2004 0000 3102 8075 7975
 25. System - zestaw współpracujących urządzeń i oprogramowania informatycznego, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem urządzenia końcowego odpowiedniego dla danego rodzaju sieci, powszechnie zwanego Internetem.
 26. Termin realizacji - liczba godzin lub dni roboczych na karcie produktu.
 27. Umowa - umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawie konsumenta w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. W przypadku Kupujących.
  28. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 28. Wada fizyczna - niezgodność przedmiotu sprzedanego z umową, w szczególności jeżeli pozycja:
  1. Nie ma żadnych właściwości, które takie rzeczy powinny mieć ze względu na cel umowy określony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie nadaje się do celów, w których Konsument poinformował Sprzedającego przy zawieraniu umowy, oraz Sprzedawca nie zgłosił sprzeciwu wobec takiego miejsca przeznaczenia; do. został dostarczony Konsumentowi w stanie niekompletnym;
  3. w przypadku niewłaściwej instalacji i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą odpowiada Sprzedawca, lub przez Konsumenta, który postępował zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sprzedawcy; mi. nie ma cech dostarczonych przez producenta lub jego przedstawiciela lub osobę, która wprowadza produkt na rynek w swojej firmie i osobę, która umieszczając na nim swoje imię, znak towarowy lub inny znak odróżniający, przedstawia się jako producent, chyba że sprzedawca nie znał zapewnień lub, rozsądnie, nie mógł wiedzieć lub nie mógł wpłynąć na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy lub jeśli ich treść została poprawiona przed zawarciem umowy.
  4. nie ma właściwości, których istnienie Sprzedawca przekazał Konsumentowi,
 29. Wada prawna - sytuacja, gdy sprzedany przedmiot jest własnością osoby trzeciej lub jest obciążony prawem strony trzeciej, a jeżeli ograniczenie w wykorzystanie lub zbycie danej rzeczy wynika z decyzji lub decyzji właściwego organu.
 30. Zamówienie - oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem sklepu, wyraźnie określające: rodzaj i ilość produktów; typ dostawy; metoda płatności; miejsce wydania rzeczy, szczegóły Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

2. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i przepisami. Miejsce dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostawy. Wszystkie daty obliczane są zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego, tj. Okres oznaczony w dniach kończy się w ostatnim dniu, a jeżeli początek okresu oznaczonego w dniach jest zdarzeniem, nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu daty dnia, w którym nastąpiło zdarzenie .
 3. Potwierdzenie, ujawnienie, konsolidacja, bezpieczeństwo wszystkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości odbywa się w formie:
  1. potwierdzenie zamówienia przez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenie zamówienia z dokładną specyfikacją całkowitych kosztów zamówienia, informację o prawie do odstąpienia od umowy, przepisy w wersji pdf, wzór formularza wypłaty w wersji pdf, linki do siebie - pobranie regulaminu i standard odstąpienia od umowy,
  2. dołączyć do zrealizowanego zamówienia, wysłane do wskazanego miejsca wydania drukowanych przedmiotów: dowód zakupu, informację o prawie do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca informuje o gwarancjach udzielonych mu przez osoby trzecie na produkty w sklepie.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty w wysokości wynikającej z zawartej z nim umowy ze stroną trzecią, która świadczy mu określoną usługę umożliwiającą zdalną komunikację.
 5. Sprzedawca zapewnia Kupującemu, używając systemu, poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE w wersji 7 lub nowszej, FireFox w wersji 3 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w najnowszych wersjach Zainstalowane JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Korzystanie z oprogramowania stron trzecich wpływającego na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może wpływać na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego aby uzyskać pełną funkcjonalność sklepu Zegarownia.pl, należy włączyć one off.
 6. Kupujący może skorzystać z opcji pamiętania swoich danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło to sekwencja znaków określona przez Kupującego, który jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy i ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość przeglądania, poprawiania, aktualizowania danych i usuwania konta w dowolnym momencie. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 7. Treści i zdjęcia prezentowane w Sklepie na stronie www.fg-market.com. własności przemysłowej przedsiębiorcy i są chronione prawem autorskim.

3. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące kroki, z których niektóre mogą być powtarzane kilka razy:
  1. dodanie produktu do koszyka;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca dostawy przedmiotu,
  5. złożenie zamówienia w sklepie za pomocą przycisku "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE - Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" .
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje w chwili złożenia zamówienia. Dostawa zamówienia Konsumenta na gotówkę przy odbiorze następuje niezwłocznie, a zamówienia płatne przelewem bankowym lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na rachunku Sprzedawcy, które powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie dopełnić wady płatności i poinformował Sprzedawcę.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, który informuje Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku, gdy realizacja niektórych lub wszystkich Zamówień nie będzie możliwa, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (drogą e-mailową lub telefoniczną):
 5. a) poinformuje Klienta o całkowitym anulowaniu Zamówienia (Zamówienie uważa się za nieopłacone) lub
 6. b) zaoferować Klientowi częściowe anulowanie Zamówienia, w którym jego realizacja nie jest możliwa. Jeśli ta opcja zostanie wybrana przez Klienta, Przedmiotem Umowy sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią niniejszego Zamówienia (w części niemożliwej do zrealizowania, zamówienie to zostanie uznane za niepublikowane) .
 7. W ciągu dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji częściowego anulowania Zamówienia, Klient może potwierdzić Sprzedawcy w odpowiedniej formie (tj. Przez e-mail) zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie dostarczy Sprzedającemu odpowiedniego potwierdzenia, odpowiednie Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 8. Realizacja zamówienia Klienta na gotówkę przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienie płatne przelewem bankowym lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności po zawarciu umowy, a płatność na rachunek Klienta zostaje zaksięgowana na koncie Sprzedającego . Realizacja zamówienia Klienta może zależeć od zapłaty całości lub części wartości zamówienia lub limitu kredytu kupieckiego co najmniej w wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysyłanie zamówienia przy odbiorze (płatne przy odbiorze) .
 9. Przesłanie przedmiotu umowy następuje w terminie podanym na karcie produktu, a także w przypadku zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z produktów wymienionych na kartach. Okres rozpoczyna się od momentu zamówienia.
 10. Przedmiotem zakupu jest, wraz z dokumentem sprzedaży wybranym przez Kupującego, przesyłany do wybranego przez Kupującego rodzaju dostawy do miejsca dostawy rzeczy wskazanej przez Kupującego w zamówieniu wraz z załączonymi załącznikami, o których mowa w ust. §2 pkt 6b.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Sklep fg-market.com przedłuża standardowy okres prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego od 14 dni do 60 dni od momentu dostarczenia towaru i do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na Formularzu odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi poprzez e-mail (podany przy zawarciu umowy i inny, jeśli podany w złożonym oświadczeniu) odbiór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nieważną i nieważną.
 3. Konsument jest zobowiązany zwrócić przedmiot Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Aby dotrzymać terminu, wystarczy odesłać produkty przed ich wygaśnięciem.
 4. Konsument odsyła produkty będące przedmiotem umowy, z których zrezygnował na własny koszt i ryzyko.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy i wynikające z jej wykorzystania w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonej przez Konsumenta, zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przesyłki, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci dodatkowego konia Konsumentowi w sztukach zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 7. Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się z zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do momentu otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu Produktu. W ramach kampanii promocyjnej Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi przyjęcie zwracanych Produktów przez Sprzedawcę od Konsumenta. Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na trwałym nośniku, jeżeli nie wyraził zgody na wykonanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy. umowa w momencie takiej zgody lub przedsiębiorca dostarczył potwierdzenie zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 par. 1. Prawo konsumenckie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, nie przysługuje w przypadku zakupu produktu przygotowanego według indywidualnych potrzeb i zamówienia klienta (np. Produkt z opcją grawerowania).

5. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Prawa z gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku dalszych informacji dotyczących gwarancji, prosimy o kontakt z naszym sklepem.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, klient może reklamować produkt z wadami:
  1. korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym przypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być jedynie pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient, zgodnie z własnym wyborem, może złożyć wniosek bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sprzedawcy,
  2. korzystając z praw przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku, reklamację należy złożyć zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. Jeśli wada zostanie uwzględniona, Sklep wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wada zostanie usunięta zgodnie z żądaniem klienta, chyba że nie jest możliwe spełnienie metody określonej przez klienta lub wymagałoby nieproporcjonalnych kosztów.

6 Warunki reklamacji

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmię), gdy wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia produktu przez Sprzedawcę. W terminie czternastu dni kalendarzowych Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta i poinformuje go o sposobie postępowania.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Firmy oraz opis reklamacji (szablon dokumentu reklamacyjnego znajduje się z tyłu faktury ) .
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Nie ma to wpływu na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżce ceny lub odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli produktu nie można wymienić, wada produktu zostanie usunięta lub cena zostanie obniżona, Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującym prawem.

7 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych dostarczanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Jeśli nie podasz danych, możesz nie móc dokonać zakupu.
 3. Administrator podejmuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zapewniają odpowiednią ochronę podczas przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasadniczo, w zależności od wykorzystania konkretnych funkcjonalności sklepu, klient ma prawo złożyć skargę do właściwego organu w celu ochrony danych osobowych, prawo do sprzeciwu, prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia, usunięcie, ograniczenia przetwarzania i transfer danych. Szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych do przetwarzania zamówień przez sklep opisane są w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie: Polityka prywatności

8 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszych przepisów nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie można go interpretować w ten sposób, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek niezgodności jakiejkolwiek części zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca oświadcza, że ​​bezwzględnie składa i stosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu. Zarejestrowani nabywcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o zmianach w przepisach i ich zakresie (na adres e-mail podany przy rejestracji lub zamówieniu). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych przepisów. Zmiany zostaną wprowadzone w celu dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie obsługi posprzedażowej Nabywcy obowiązują przepisy przyjęte przez niego w trakcie składania zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument uważa ją za mniej korzystną niż obecna i informuje Sprzedawcę o aktualnym wyborze jako obowiązującym. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeżeli Konsument wyrazi takie życzenie, rozwiązywane są w postępowaniu mediacyjnym przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub w postępowaniu arbitrażowym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub w drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod rozstrzygania sporów lub rozstrzygania sporów wskazanych przez Konsument. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd lokalny i merytoryczny.